Oferta

Najważniejsze obszary działania w zakresie świadczonych usług prawnych to:

Kompleksowa obsługa spółek prawa handlowego, w tym: 

 • zakładanie, przekształcanie, podział, łączenie, rozwiązywanie i likwidacja spółek, 
 • wszelkie zmiany w zakresie działalności tych spółek, w tym podwyższanie i  obniżanie kapitału zakładowego,
 • wsparcie prawne w zakresie bieżącej działalmości spółki, w tym przygotowanie i obsługa zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy, 
 • reprezentacja spółek przed sądem rejestrowym,
 • wprowadzanie spółek na giełdę papierów wartościowych oraz ich obsługa prawna

Pomoc prawna świadczona w sferze prawa zamówień publicznych, a w szczególności:

 • wsparcie prawne na etapie przygotowania i składania ofert,
 • reprezentowanie interesów przedsiębiorców przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniu skargowym,

Wsparcie prawne przedsiębiorców działających w branży informatycznej (IT), w tym:

 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie wdrożeń systemów informatycznych,
 • doradztwo i pomoc prawna w obszarze ochrony praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej, w tym przygotowanie umów, licencji oraz innych porozumień
 • reprezentacja prawna w sprawach dotyczących ochrony praw autorskich oraz w dohodzeniu roszczeń w wypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich,
 • wsparcie przy rejestracji znaków towarowych i innych praw wyłącznych,

Fachowa pomoc prawna w zakresie handlu elektronicznego, a przede wszystkim:

 • przygotowanie regulaminów korzystania z witryn internetowych, regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną oraz innych regulacji wymaganych prawem,
 • dochodzenie roszczeń dotyczących internetowych naruszeń praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, 

Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym:

 • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych, a w szczególności polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,
 • pomoc prawna przy wdrożeniu systemu ochrony danych osobowych.

Profesjonalne wsparcie w zakresie wykonawstwa robót budowlanych i prawa budowlanego, a w szczególności:

 • bieżące wsparcie prawne przedsiębiorców w trakcie procesu budowlanego, w tym w postępowaniu przed organami administracyjnymi,
 • dochodzenie roszczeń dotyczących wykonania robót budowlanych,
 • pomoc prawna świadczona na rzecz deweloperów.

Pomoc prawna w zakresie dotacji unijnych, w tym:

 • wsparcie prawne przy wnoszeniu protestów,
 • reprezentacja beneficjentów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Od wielu lat świadczymy usługi w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym:

 • odszkodowania za szkody na mieniu i osobie, a w szczególności dochodzenie roszczeń z tytułu szkód komunikacyjnych, włącznie z roszczenami z tytułu najmu pojazdów zastępczych,
 • roszczeń z tytułu tzw. polisolokat,

Kancelaria świadczy także pomoc prawną w zakresie obsługi zarządców wspólnot mieszkaniowych, a w szczególności:

 • reprezentacja w sprawach zaskarżenia uchwał wspólnot mieszkaniowych,
 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie usług świadczonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych

W ramach świadczonych usług prawnych oferujemy windykację wierzytelności, a przede wszystkim:

 • dochodzenie roszczeń przed sądami powszechnymi, także w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym, co pozwala zredukować koszty dochodzenia roszczeń pieniężnych ze względu na niską opłatę sądową,
 • podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i wyegzekwowania wymagalnych wierzytelności.

 

 

Niezależnie od powyższego, prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie także w nastepujących sprawach:

 • naruszenie dóbr osobistych, w tym prawa do firmy,
 • uznanie za zmarłego,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • stwierdzenie nieważności czynności prawnych, w tym zawartych umów,
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli,
 • przygotowanie treści wszelkiego rodzaju pełnomocnictw,
 • przeniesienie własności (sprzedaż) nieruchomości, w tym weryfikacja stanu prawnego nieruchomości w toku realizowanej transakcji,
 • ustanowienie służebności, w tym służebności drogi koniecznej oraz służebności przesyłu,
 • zaniechanie immisji,
 • zasiedzenie nieruchomości i innych rzeczy,
 • sprawy związane ze współwłasnością rzeczy, w tym sprawy o zniesienie współwłasności, 
 • ochrona prawa własności oraz posiadania,
 • sprawy związane z aktualizacją opłat od prawa użytkowania wieczystego gruntu,
 • pomoc w ustanowieniu zabezpiecznia wierzytelności, w tym zastawu, hipoteki i przewłaszczenia na zabezpiewczenie, 
 • dochodzenie roszczeń w związku z naruszeniem praw konsumenta, w tym niezgodności rzeczy sprzedanej z umową,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu czynu niedozwolonego (delikt), w tym szkód wyrządzonych przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,
 • zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, w tym świadczenia nienależnego,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, w tym umów o dzieło, umów najmu i dzierżawy, umów o roboty budowlane, pożyczki, zlecenia,
 • sprawy o opróżnienie lokalu (eksmisja) oraz odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu,
 • przygotowanie wszelakich oświadczeń woli, w tym oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oświadczenia o potrąceniu, przelewu wierzytelności, umowy o przejęcie długu, umowy przedstępnej i innych
 • dochodzenie roszczeń z tytułu ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (tzw. skarga pauliańska),
 • pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady rzeczy),
 • sprawy spadkowe, w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie i  odrzucenie spadku, dział spadku, zachowek, umowy dotyczące spadku
 • rozwody,
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków,
 • sprawy o alimenty, w tym sprawy o podwyższenie i obniżenie alimentów,  
 • odwołania od decyzji administracyjnych oraz reprezentacja przed sądami administacyjnymi,
 • sprawy z zakresu prawa pracy o odszkodowanie i wypłatę inncyh świadczeń ze stosunku pracy.

Oferujemy dochodzenie roszczeń pieniężnych przed elektronicznym sądem upominawczym (EPU), co w wielu wypadkach przekłada się na obniżenie kosztów z tytułu opłaty sądowej.

W zależności od potrzeb zapewniamy możliwość świadczenia pomocy prawnej także w języku angielskim

Kancelaria współpracuje z prawnikami specjalizującymi się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie karnym. Zapewniamy także w razie potrzeby asystę specjalistów z dziedziny techniki motoryzacyjnej, wyceny pojazdów, maszyn budowlanych oraz nieruchomości, a także specjalistów z dziedziny technik informatycznych.